Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten tussen Zolderman Boeken te Houwerzijl (verder genoemd Gebruiker) en de koper (verder genoemd Wederpartij).

Boeken die Gebruiker verkoopt zijn in een staat die redelijkerwijs gesteld kan worden aan een tweedehands goed. Kleine gebruikssporen zijn in de catalogus niet vermeld, eventuele grotere tekortkomingen wel.
Onder kleine gebruikssporen verstaat Gebruiker een kleine knik in het omslag, een gering aantal of onopvallende leesvouwen in de rug, minder dan 5 % knikken in het binnenwerk, vermelding van een naam in het binnenwerk, roestvlekken bij boeken ouder dan 1950 en dergelijke.

Pockets zijn niet uitvoerig beschreven. Deze kunnen gebruikssporen vertonen. Alleen als Wederpartij alvorens te bestellen opgave van de staat van een pocket aan Gebruiker vraagt kan eventueel een beroep op wanprestatie worden gedaan.
Onder gebruikssporen verstaat Gebruiker knikken of knikjes in het omslag, leesvouwen in de rug, minder dan 15 % knikken in het binnenwerk, vermelding van een naam in het binnenwerk, roestvlekken bij boeken ouder dan 1950, aanwezigheid van een exlibris of stempel en dergelijke.

Gebruiker vraagt vooruitbetaling en zendt Wederpartij per e-mail een nota.
De koop is gesloten als Gebruiker de betaling van Wederpartij ontvangt.
Als Wederpartij betaalt vertrouwt Gebruiker erop dat deze de Algemene Voorwaarden gelezen heeft en die aanvaardt.

Gebruiker vraagt Wederpartij om een bevestiging van de bestelling.
Wanneer Gebruiker binnen 8 werkdagen geen bevestiging ontvangt kan Gebruiker het boek aan iemand anders verkopen.
Wanneer Gebruiker binnen 8 werkdagen geen betaling ontvangt kan Gebruiker het boek aan iemand anders verkopen.

Wederpartij mag een bestelling zonder opgaaf van redenen annuleren.

Als een boek uit de catalogus van Gebruiker niet (meer) in de winkel voorradig is, dan mag Gebruiker de bestellling van Wederpartij annuleren.

De portokosten zijn voor rekening van Wederpartij.

Gebruiker berekent voor verzending in Nederland voor bestellingen het PostNL-tarief voor de portokosten, afgerond op een veelvoud van 5 cent.

Bij verzending van boeken buiten Nederland geeft Gebruiker opgave van de verzendkosten.

Bij betaling in Nederland en de Euro-zône berekent Gebruiker geen bankkosten.
Bij betaling vanuit landen buiten de Euro-zône berekent Gebruiker bankkosten of PayPal provisie.

Gebruiker verzendt bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling.
Dit is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn kan Wederpartij Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Gebruiker zendt boeken naar het door Wederpartij opgegeven adres.
Gebruiker aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor het zoekraken van een zending als Wederpartij het adres juist heeft opgegeven en Wederpartij heeft aangegeven de zending te willen verzekeren.

Retourzending zonder opgaaf van redenen is mogelijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst. De verzendkosten zijn voor rekening van Wederpartij.
Als het boek in dezelfde staat ontvangen wordt als beschreven in de catalogus restitueert Gebruiker binnen 8 kalenderdagen de aankoopprijs.

Als een boek niet voldoet aan de beschrijving in de catalogus kan het binnen 14 kalenderdagen na ontvangst worden teruggestuurd. Wederpartijd dient tevoren via e-mail of telefoon contact met Gebruiker op te nemen.
Gebruiker restitueert bij wanprestatie zijnerzijds de aankoopprijs en de portokosten.
Als Wederpartij in geval van wanprestatie niet tevoren contact opneemt dan restitueert Geberuiker uitsluitend de aankoopprijs.

Voor de datum van ontvangst gaat Gebruiker uit van gegevens zoals die door PostNL worden aangehouden.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in geval van levering buiten Nederland.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Een geschil kan alleen aangebracht worden bij de Rechtbank te Groningen.

Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 januari 2020